Udrugu građana GLAS RODITELJA ZA DJECU – GROZD osnovala je 2006. godine skupina roditelja s ciljem unaprjeđivanja kvalitete odgoja djece i poboljšanja položaja obitelji u suvremenom dinamičnom društvu. Roditelji danas često nemaju dovoljno slobodnog vremena za angažiraniji odgoj u samoj obitelji, a često nemaju nikakav utjecaj na odgoj njihove djece u izvanobiteljskom prostoru. Zbog toga najviše trpe djeca koja nerijetko dobivaju zbunjujuće poruke i različite odgojne poticaje u odnosu na temeljnu roditeljsku pouku. Svoj udjel u odgoju preuzimaju predškolske i školske ustanove, ali ni one često ne uspijevaju uskladiti svoje odgojne sadržaje s onima koje dijete prima u obitelji. Sve snažniji i nekontroliraniji utjecaj na odgoj djece imaju i mediji, a posebno se to vidi u nametanju konzumističkih trendova, oponašanja virtualnog života raznih glazbenih i filmskih idola. I na kraju, spirala neodgovornog ponašanja doživljava svoj vrhunac u prostoru kojega zovemo "ulicom", gdje najsnažniji utjecaj na ponašanje imaju sama djeca i mladi međusobno.

No, odgojna slika u društvu nije samo pesimistična. Postoje brojni pozitivni primjeri, a također i u svim područjima ona poznata "šutljiva većina", kako među roditeljima tako i među djecom. Taj dio društva treba biti potican na veći i glasniji društveni angažman, na kvalitetnije organizirano i proaktivno djelovanje. U tome svoje mjesto i svoju odgovornost u društvu vidi i GROZD.

GROZD zastupa predsjednik udruge Kristina Pavlović, prof.

Iz Statuta udruge, čl. 9:

 • promicati obiteljske vrijednosti i samu obitelj kao temeljnu i najvažniju jedinku društva
 • zalagati se za društveno okruženje koje će biti po mjeri obitelji, koje će cijeniti obitelj i obiteljske vrijednosti; zalagati se za donošenje zakonskih rješenja koja će uzimati u obzir dobro obitelji
 • promicati temeljne obiteljske vrijednosti oslonjene na moralno-etičke norme monoteističkih religija ukorijenjenih na našim prostorima i ugrađene u pozitivno kulturno naslijeđe
 • djelovati preventivnim programima na društvo zbog očuvanja tradicionalnih obiteljskih vrijednosti na kojima počiva suvremena civilizacija i štititi pravo djece na odrastanje u moralno stabilnom okruženju
 • unaprjeđivati preventivnim mjerama ozračje tolerancije i uvažavanja supružnika i djece u obitelji; zalagati se za stvaranje preduvjeta u kojima će roditelji moći u ljubavi odgajati svoju djecu; promicati prava i slobode roditelja da samostalno i odgovorno odlučuju o odgoju djece
 • promicati brak kao temelj obitelji
 • zauzimati se za trudnice, rodilje, posebno za najučinkovitije i najkorisnije oblike porodnog dopusta te pravednu isplatu porodnih naknada i dječjih doplataka kako bi se osiguralo pravo svake obitelji na dostojanstven život; posebno štititi prava zaposlenih trudnica i boriti se za zakonsko reguliranje onih prava koja su sada eventualno zakinuta; utjecati na poboljšanja standarda državnih ustanova, zdravstvenog sustava i rodilišta prema vrednovanju ljudskog života
 • promicati pozitivan odnos društva prema životu od začeća do prirodne smrti, posebno u hrvatskom društvu suočenom s nepovoljnim demografskim trendovima
 • promicati prirodne ambijente rodiljama, zalagati se za mogućnosti da majke provode dostatno vremena uz dijete, posebno zbog dojenja; zahtijevati od države i odgovornih institucija socijalno pravedniji pristup svim potrebama obitelji s malom djecom (prehrambeni, odjevni i stambeni uvjeti), a djeci osiguravanje prava na cjeloviti odgoj u igri, obrazovanju i zdravstvenim potrebama
 • utjecati na promijene u ponašanju mladeži, posebno zbog opće pojave da je zbog organiziranih zabava došlo do zamijene dana i noći, zahtijevati da se odlučnije uvodi red u djelatnost zabavnih ponuda, kao i to da se u medijima poštuju ograničenja u pristupu djece sadržajima koji nisu primjereni njihovoj dobi
 • razvijati u mladima žeđ za kulturom, znanjem i drugim sadržajima koji oplemenjuju, izrađuju čovjeka i odgajaju za čovjekoljublje i domoljublje
 • posebno pratiti i sudjelovati u odgojnim procesima u koje su uključene ustanove predškolskog i školskog sustava; promicati sklad obiteljskog i školskog odgoja
 • educirati roditelje u njihovim pravima te u načinima ostvarivanja tih prava uključujući adrese na koje se mogu upućivati zahtjevi, primjedbe i pritužbe
 • promicati i braniti pravo roditelja na odlučivanje o odgoju djece, posebno spolnom odgoju koji se, osim prema zdravstvenim i stručnim, mora ravnati i prema moralnim i svjetonazorskim opredjeljenjima roditelja i njihove djece
 • pružati dodatnu pomoć obiteljima s djecom u posebnim potrebama te se zalagati da se takvoj djeci omogući što kvalitetnije uključivanje u život svoje obitelji i zajednice
 • zaštititi maloljetnu djecu od raznih oblika nasilja (tjelesnog, spolnog, ovisničkog…) u vlastitoj obitelji, u najužoj životnoj sredini, kao i drugim društvenim okruženjima u kojima žive i u kojima se kreću; štititi od posljedica nasilja i druge članove obitelji koji su nasilju izloženi te utjecati na oblikovanje takvog obiteljskog i društvenog okružja u kojem ni dijete neće biti ne samo žrtva, nego ni sudionik u nasilju
 • zaštititi djecu od zbunjujućih poruka, posebno agresivnog nametanja spolnog hedonizma i poticanja na promiskuitetno ponašanje kroz medije i zabavu, štititi ih od nametljivih trendova koji ih potiču na otpor roditeljskom utjecaju te iskorištavaju mentalnu i emocionalnu nezrelost maloljetnika nudeći im konzumistički pogled na svijet
 • surađivati s raznim svjetonazorski srodnim ustanovama i udrugama, uključujući i pomoć pri njihovoj uspostavi, s ciljem postizanje većeg učinka na planu općeg dobra
 • ostvarivati i sve druge ciljeve koji služe izgradnji općeg dobra zajednice
 • osigurati financijska sredstva za ostvarenje svih programa i djelatnosti Udruge.

Iz Statuta udruge, čl. 10:

U svrhu ostvarivanja ciljeva propisanih člankom 9. Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

 • organiziranje zajedničkog nastupa roditelja, članova udruge, pred raznim državnim tijelima, institucijama i drugim ustanovama kao i tijelima lokalne samouprave u cilju afirmacije vrijednosti koje su zajedničke roditeljima okupljenima oko Udruge i onima koji se s tim vrijednostima poistovjećuju
 • organiziranje zajedničkog nastupa roditelja, članova udruge, pred ustanovama s kojima se susreću obitelji od trenutka začeća djeteta, zatim rođenja i odrastanja do punoljetnosti (zdravstvene ustanove, rodilišta, predškolske i školske ustanove kao i druge ustanove koje su izravno uključene u zdravstvene i odgojne procese) s ciljem oblikovanja onakvih odgojnih modela koje poštuju svjetonazorski i moralno-etički identitet roditelja okupljenih oko Udruge i onih koji se s tim vrijednostima poistovjećuju
 • praćenje zakonodavne i svake druge regulative iz područja obiteljskog, demografskog, zdravstvenog, reproduktivnog i odgojnog područja i zalaganje za rješenja koja su u skladu s vrijednostima koje zastupaju roditelji okupljeni oko Udruge i oni koji se s tim vrijednostima poistovjećuju
 • praćenje ostvarivanja obiteljskih, dječjih i roditeljskih prava te javno isticanje pozitivnih primjera osoba i ustanova koje su se u određenom razdoblju isticale u njihovoj primjeni, a u slučaju kršenja istih prijava prekršitelja nadležnim državnim i drugim tijelima
 • suradnja sa svim ustanovama, institucijama, udrugama i pojedincima u zemlji i inozemstvu koji dijele iste i srodne ciljeve sukladne svjetonazorskim vrijednostima koje zastupa Udruga
 • organiziranje kongresa, seminara, tečajeva, škola, savjetovališta, tribina, predavanja, okruglih stolova, priredbi, akcija, izložbi, filmskih projekcija, umjetničkih i drugih manifestacija; znanstvenih, kulturnih, odgojno-obrazovnih, zabavnih i drugih skupova i susreta preko kojih se promoviraju vrijednosti za koje se zalaže Udruga
 • organiziranje raznih oblika okupljanja i reagiranja građana na društvene sadržaje, provođenje potpisivanja peticija i apela sukladno s ciljevima Udruge
 • pokretanje istraživanja koja će objektivno prikazati stanje obiteljske, roditeljske i maloljetničke problematike u suvremenom društvu te sukladno tome zauzimanje za modele potpore koji će osigurati da se u našem društvu ojačaju pozitivni životni trendovi
 • pokretanje vlastite nakladničke djelatnosti u skladu s posebnim zakonom, kao i korištenje raznih medijskih i multimedijskih oblika za komunikaciju s javnošću
 • organiziranje raznih oblika potpore potrebitim članovima i drugim pojedincima, obiteljima i skupinama
 • pokretanje svih drugih djelatnosti, sukladno zakonu, koje pridonose razvitku i boljoj kvaliteti obiteljskog ozračja i življenja u društvu, a služe ostvarivanju ciljeva Udruge