GROZD stvara mrežu simpatizera udruge koja će biti sposobna promptno reagirati na sve događaje u društvu koji se tiču roditelja i obitelji te tako javno artikulirati mišljenje dosad (pre)tihe većine. Član podupiratelj/simpatizer može postati svaki punoljetni hrvatski građanin.

Članovi podupiratelji/simpatizeri ne plaćaju članarinu.

Međusobna povezanost važna je zbog brzog širenja obavijesti o pojedinim akcijama koje će zahtijevati angažman većeg broja ljudi u cijeloj Hrvatskoj.

Članak 11.

 • Članom Udruge može postati (svaki) punoljetni državljanin Republike Hrvatske ili stranac koji je zainteresiran za rad u Udruzi i koji prihvaća odredbe ovog Statuta.
 • Članstvo može biti redovno, pridruženo i podupirateljsko.
 • Redovni član Udruge postaje isključivo poslovno sposobna fizička osoba čiji potpisani zahtjev te izjavu o prihvaćanju Statuta Udruge i o spremnosti na aktivno sudjelovanje u ostvarenju ciljeva Udruge, prihvati Upravni odbor i potvrdi Skupština, te koji uplati članarinu.
 • Udruga okuplja roditelje maloljetne djece (do 18 godina), pa u redovno članstvo mogu pristupiti samo građani koji ispunjavaju i taj uvjet, a sve druge poslovno sposobne fizičke, kao i pravne osobe, mogu biti pridruženi članovi ili članovi podupiratelji.
 • Redovni članovi Udruge koji ne podnesu pismenu ostavku do 31. prosinca tekuće godine, bit će smatrani članovima i za slijedeću godinu te su obvezni uplatiti godišnju članarinu.
 • Najveći broj stranaca u redovnom članstvu Udruge i u Skupštini je 1/3 od ukupnog broja članova.
 • Redovni članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor.
 • Udruga može donijeti i svoj etički kodeks.
 • Udruga vodi registar članova. O oblicima vođenja registra članova odlučuje Upravni odbor.

Članak 12.
Redovni članovi imaju pravo:

 • birati i biti birani u tijela Udruge,
 • biti obaviješteni o radu i djelatnostima Udruge,
 • sudjelovati u aktivnostima Udruge
 • davati prijedloge te podnositi pritužbe i žalbe na rad Udruge i njezinih tijela
 • istupati u ime Udruge na temelju odobrenja Predsjednika i Upravnog odbora u okviru radnih tijela te drugih privremenih i posebnih projekata Udruge
 • Redovni članovi imaju obvezu:
 • redovito plaćati članarinu,
 • poštivati odredbe Statuta, kodeksa te drugih pravilnika i akata Udruge,
 • štititi, podizati i promicati ugled Udruge.

Članak 13.
Redovno članstvo prestaje:

 • prijelazom u podupirateljsko ili pridruženo članstvo
 • istupanjem,
 • neplaćanjem članarine za tekuću godinu,
 • isključenjem.

Redovni član kojem u tekućoj godini najmlađe dijete postane punoljetno, na prvoj sljedećoj Skupštini briše se iz redovnog i uvodi u pridruženo ili podupirateljsko članstvo, prema vlastitom izboru. I drugi redovni članovi mogu, podnijeti zahtjev Upravnom odboru za promjenu statusa članstva iz redovnog u podupirateljsko ili pridruženo članstvo. Zahtjev provodi na prvoj svojoj sjednici Upravni odbor, a isti podatak podnosi se na prvoj sljedećoj Skupštini u okviru izvješća o evidenciji redovnog članstva.

Redovnog člana može se isključiti iz članstva u Udruzi ako krši odredbe Statuta ili ako svojim ponašanjem narušava ugled Udruge.

Upravni odbor donosi odluku o suspenziji i prijedlog Skupštini o isključenju redovnog člana. Odluka o suspenziji stupa na snagu trenutačno. Protiv odluke Upravnog odbora o suspenziji i prijedloga o isključenju, kao i o odbijanju zahtjeva za primitak u članstvo, može se, u roku od 15 dana, podnijeti prigovor Skupštini, što će se uvrstiti u dnevni red prvog sljedećeg njezinog zasjedanja. Odluka Skupštine je konačna.

Za odbijanje primitka u članstvo Udruge nije potrebno navesti razloge.

Udruga se financira prvenstveno iz dobrovoljnih priloga svojih članova, podupiratelja i donatora.
Žiro račun: 2360000-1101973618 (u Zagrebačkoj banci)
Matični broj: 2067668
Zahvaljujemo na svakom Vašem daru!